Stypendia dla uczniów

"Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

 

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 

Zakładane wsparcie indywidualne ucznia w ramach projektu wynosi 500 zł, przyznawane na okres 12 miesięcy (od września do sierpnia).

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium?

Uczeń ubiegający się o stypendium musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego;
 • uzyskał średnią z wszystkich ocen co najmniej 4.0 na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane będzie stypendium; podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 średnia ocen dotyczyć będzie roku szkolnego 2013/2014;
 • dochód na jednego członka rodziny ucznia, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych (od 1 listopada 2014 r. będzie to kwota 1148 zł netto miesięcznie, lub gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kwota 1328 zł netto miesięcznie); podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 należy złożyć dokumenty potwierdzające dochody w roku kalendarzowym 2013;
 • wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi z trzech lat szkolnych poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium, na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach  drugiego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania w/w osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji; podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 brane pod uwagę będą osiągnięcia z lat szkolnych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014.

Termin naboru Wniosków każdorazowo będzie określony w ogłoszeniu o naborze wniosków i zamieszczony na stronie internetowej stypendiów.

Wniosek pobrany ze strony internetowej należy wypełnić i złożyć w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w wersji papierowej wraz z kopiami dokumentów potwierdzających dochody wszystkich członków rodziny ucznia (więcej szczegółów we wzorze wniosku o przyznanie stypendium) oraz dokumentami potwierdzającymi szczególne osiągnięcia edukacyjne. Dokumenty można przesłać również kurierem lub pocztą, przy czym nie będą rozpatrywane Wnioski, które wpłyną do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

 

Na jakich zasadach będzie oceniany wniosek?

Wniosek o przyznanie stypendium będzie oceniany w pierwszej kolejności pod względem formalnym tj. pod kątem spełnienia przez ucznia wszystkich wymagań niezbędnych do otrzymania stypendium. W wyniku I oceny formalnej wniosek może zostać:

 • skierowany do uzupełnienia braków formalnych (przysługuje prawo do jednokrotnego uzupełnienia wniosku, po otrzymaniu pisma z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wskazującego braki formalne);
 • przekazany do oceny merytorycznej;
 • odrzucony – w przypadku jednoznacznego niespełnienia przez ucznia kryteriów wymaganych do otrzymania stypendium.

Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, zostają przekazane do oceny merytorycznej, którą zajmować się będzie Komisja Stypendialna. Komisja będzie oceniać wnioski, przyznając punkty za następujące kryteria:

 • średnie ocen (ogólna oraz z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych): maksymalnie 25 punktów;
 • dochody: maksymalnie 10 punktów;
 • szczególne osiągnięcia edukacyjne: maksymalnie 30 punktów;
 • wyniki sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego: maksymalnie 10 punktów;
 • Indywidualny Plan Rozwoju ucznia: maksymalnie 30 punktów.

Komisja Stypendialna ma obowiązek przyznania dodatkowych 5 punktów za stałe zameldowanie na obszarze wiejskim (za obszar wiejski uznaje się gminy wiejskie lub miasta do 5 tys. mieszkańców).

Wniosek może być oceniony maksymalnie na 110 punktów. (Szczegółowe zasady oceny znajdziesz tutaj - przejdź)

Po zakończeniu oceny merytorycznej, Komisja Stypendialna zatwierdza listy rankingowe wniosków – osobno listę rankingową wniosków uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Liczba punktów otrzymanych na etapie oceny merytorycznej decyduje o miejscu wniosku na danej liście rankingowej, a tym samym o otrzymaniu stypendium.

W przypadku równej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej wniosków decydować będzie suma punktów uzyskanych za następujące kryteria:

a) Średnie ocen (ogólną oraz matematyczno-przyrodniczą i techniczną);

b) Szczególne osiągnięcia edukacyjne

c) Wyniki sprawdzianu/ egzaminu zewnętrznego.

 

Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej<br />w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego